Naše služby

ESMERO s.r.o. poskytuje dle zákona výhradně sociální služby (péči), nikoliv zdravotnickou.
Společnost ESMERO s.r.o
není ani zprostředkovatelem zdravotní péče. Zdravotní péči si zajišťuje každý uživatel sám, ve spolupráci s rodinou.

Posláním námi poskytované sociální služby je možnost využití dočasné změny prostředí osobám v nepříznivé sociální situaci zajištěním odborné celodenní péče a současně tímto poskytnout prostor k rekonvalescenci a obnovení sil osobám trvale pečujícím.

Cílem námi poskytované sociální služby je zabezpečení plnohodnotného života cestou uspokojení individuálních potřeb našich klientů a současným zachováním jejich dosavadních přirozených sociálních vazeb a životních návyků. Vzájemnou spoluprací našeho personálu bychom chtěli dosáhnout toho, aby byl každý uživatel v našem zařízení maximálně spokojen a případně se k nám rád vracel na opakovaný pobyt.

Cílovou skupinou námi poskytované sociální služby tvoří senioři od 60 let věku se sníženou soběstačností a různou mírou závislosti na péči druhé osoby

Naše sociální služba NENÍ určena pro:

  • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • Osoby trpící akutním infekčním onemocněním
  • Osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití
  • Osoby se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách

Pozn. Důvody pro odmítnutí žadatele o přijetí jsou definovány v § 91 odst. 3 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Zásady námi poskytované sociální služby, kterými se řídí veškerý personál našeho zařízení jsou následující:

  • Rovnocenný přístup – tj. uživatel jako rovnocenný partner – tzn. že personál komunikuje s uživatelem na úrovni jeho možností a schopností, nedává nijak najevo svou „převahu“, nepovyšuje se, nepoučuje, dodržuje důstojnost v jednání. Základním principem (zásadou) mezi poskytovatelem a uživatelem je vytvoření vzájemné důvěry, dále ohleduplnost, otevřenost, citlivý a profesionální přístup.
  • Individuální přístup – tj. služby jsou poskytovány dle přání a potřeb každého uživatele a v návaznosti na vytvářené individuální plánování.
  • Podpora soběstačnosti – prostřednictvím aktivizačních činností především pravidelným nácvikem za účelem udržení dosavadních schopností a dovedností
  • Respektování důstojnosti uživatele – tzn. že všichni zaměstnanci v maximální možné míře respektují uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí uživatele. Za každé situace se vždy jednají s respektem a úctou. Samozřejmostí je zachování naprosté diskrétnosti uživatele.
  • Týmová spolupráce a profesionalita personálu – tzn. že všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce a vedení organizace tuto spolupráci aktivně podporuje. Zaměstnanci organizace se průběžně vzdělávají, účastní se různých seminářů, konferencí a školení, která jsou svým obsahem zaměřena na práci v sociálních službách.

Našim klientům v zařízení zajišťujeme:

– celodenní péči v rodinném prostředí penzionu s kapacitou celkem 23 lůžek
– ubytování ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích či apartmánech
– celodenní stravu (3-4x denně) a zajištění odpovídajícího pitného režimu
– skupinovou či individuální aktivizaci dle individuálních potřeb jednotlivých klientů
– možnost procházky či relaxace v rozlehlé zahradě

…dále jsme schopni nabídnout:
– u dlouhodobějších pobytů možnost zasílání pošty, důchodu apod. přímo do našeho zařízení
– možnost zajištění dovozu léků, hygienických potřeb, pomůcek apod.

23.12. (každý rok) probíhá v zařízení „sanitární den“